ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2562    21 พฤษภาคม 2562

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 พฤษภาคม 2562

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง สายซอยบ้านนายช่วย เรไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    16 พฤษภาคม 2562

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อเรียงหิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฎ เส้นทางขึ้นป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    16 พฤษภาคม 2562

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ช่วงวันที่ 1-9 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 พฤษภาคม 2562

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ช่วงวันที่ 1-9 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 พฤษภาคม 2562

ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 พฤษภาคม 2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา