ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อเครื่องวัดความดันพร้อมปริมาณออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 กันยายน 2561

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 กันยายน 2561

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสเปค พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ตำบลแก้มอ้น จำนวน 25 สาย ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,084 ลบ.ม. (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    19 กันยายน 2561

ซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กันยายน 2561

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกใช้กับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0035) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กันยายน 2561

จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 กันยายน 2561

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 กันยายน 2561

ซ่อมบำรุงไฟกระพริบ จำนวน 5 จุด ภายในตำบลแก้มอ้น    17 กันยายน 2561

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา