ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR),ร่างประกาศประกวดราคา,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ขนาด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์

23 มีนาคม 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR),ร่างประกาศประกวดราคา,ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ขนาด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์  

ท่านที่ต้องการแสดงความคิดเห็น หรือแสดงคำวิจารณ์ รายละเอียดในเอกสารต่างๆ สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือแสดงคำวิจารณ์ได้ที่ เว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง