งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

สิบเอกสง่า จันทร