งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

ว่าง