งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานดับเพลิง

สังวาลย์ ขาวเลี้ยง