งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานดับเพลิง

นายสัญญา กลมวงษ์