งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างเหมา(งานบริหารทั่วไป)

อัศวิน แสงพงศธร