ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอบรมเลี้ยงดูเด็กควบคู่กับการให้การศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จัดประสบการณ์เรียนรู้โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความเหมาะสมกับวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความสนใจความต้องการของเด็ก จัดกิจกรรมที่หลากหลาย
บูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า นอกจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนแล้ว

ยังจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเห็นคุณค่าและเกิดความรักความภูมิใจในท้องถิ่นรอบตัวของตน
เพราะการได้เรียนรู้จากสบการณ์จริงเกี่ยวกับบุคคลสถานที่ อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของตน
เป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและจดจำได้ดีที่สุด

ศูนย์เด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ตั้งอยู่ที่ ตำบลแก้มก้อน  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง