แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 142
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อเครื่องวัดอุณภูมิหน้าผากและร่างกาย ระบบอินฟาเรด โดยไม่ต้องสำผัส (ชนิดติดตั้งฝาผนัง,ชนิดพกพา) เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บย6580 ราชบุรี (ตัดผุ/ทำสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทร์โพธิ์ หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 กุมภาพันธ์ 2564
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านพุม่วงที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กุมภาพันธ์ 2564
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทร์โพธิ์ หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กุมภาพันธ์ 2564
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทร์โพธิ์ หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กุมภาพันธ์ 2564
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมศักดิ์ ภาคภูมิ หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน1 กุมภาพันธ์ 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด สายซอยหนองสองตอน - หนองช้างตาย หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น1 กุมภาพันธ์ 2564