แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ตุลาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/256429 ตุลาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด สายซอยหนองสองตอน - หนองช้างตาย หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมปลอกหมอนและผ้าห่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น (คันหมายเลขทะเบียน กฉ 437 ราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ตุลาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำป้ายบอร์ดปิดประกาศการเลือกตั้ง(ตามแบบที่ อบต.แก้มอ้น กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ตุลาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ตุลาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 11 ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564