แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 142
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.)ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564)30 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์และชุดดับเพลิง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำ กระชาย สมุนไพรต้านโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2564