แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์และชุดดับเพลิง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำ กระชาย สมุนไพรต้านโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษ๊และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2564