แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมา(เช่า)เครื่องเสียงติดรถประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเชิญชวนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดเสียหายถูกน้ำกัดเซาะ 4 หมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ตุลาคม 2564