ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2559 งบแสดงฐานะการเงิน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2558 งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
 ประเภท : งบทดลอง 1 ตุลาคม 2558 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 1 ตุลาคม 2558 งบทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ตุลาคม 2558 งบแสดงฐานะการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558