ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคากลางอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง