ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนาวณราคากลาง (ซ่อมแซมถนนลูกรัง)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)