ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ตำบลแก้มอ้น จำนวน 68 สาย ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 5,880.00 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในพื้นที่ตำบลแก้มอ้น จำนวน 68 สาย ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 5,880 ลบ.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)