ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ (เช่า) รถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันๆละ 4 วัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ (เช่า) รถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน ๆ ละ 4 วัน โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน"เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง