ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งแฝก บริเวณนายติ่ง ศรีสงสาร ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง