ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้นมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 รายละเอียดตามเอกสาร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง