ประกาศ เรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านห้วยสำโรง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านห้วยสำโรง เส้นบ้านนายอุดมถึงบ้านนายเส่งรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง