ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2561-2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมดังกล่าว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม              ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาวัดแก้มอ้น เวลา 13.30 น. รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!