ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 27
หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/256414 มิถุนายน 2564
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น11 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร (ชนิดมือถือ) จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2564
ซื้อเครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ในกิจการงานประปาหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤษภาคม 2564