หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 129 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2 สิงหาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศเชิญชวน2 สิงหาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2 สิงหาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน2 สิงหาคม 2564
ซื้อขวดพลาสติกหัวสเปรย์ จำนวน 650 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา2 สิงหาคม 2564