หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
จ้างเหมา(เช่า)เต็นท์ ตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง9 เมษายน 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บย6580 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา30 มีนาคม 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา29 มีนาคม 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา23 มีนาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา23 มีนาคม 2564