ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างปรับปรุง Website อบต.แก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564

ความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.แก้มอ้น

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ส่งคำตอบ ผลสรุป ความคิดเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.เเก้มอ้น พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??

ระบบการไฟฟ้า
ระบบการประปา
ระบบการคมนาคม
ระบบการจัดการขยะ
ส่งคำตอบ ผลสรุป ความคิดเห็น