หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง11 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ในกิจการงานประปาหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง6 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมา(เช่า)เต็นท์ ตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง9 เมษายน 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บย6580 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา30 มีนาคม 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา29 มีนาคม 2564