แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 142
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด สายซอยหนองสองตอน - หนองช้างตาย หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ตุลาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดแบบเลเซอร์สี แบบNetwork) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570),ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ชุดสร้างภาพ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564