แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดฯ (จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม)29 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองช่างฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564